Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Economice
 
Centrul de Cercetări Economice
Priorităţi de cercetare

 

 

 

Priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2021-2024

 

 

            P1.Studierea poziţiei financiare, performanţei şi riscului în activitatea firmelor:

         - Perfecţionarea metodologiei de analiză a poziţiei financiare, performanţei şi a riscurilor activităţii firmelor;

         - Identificarea factorilor de producţie relevanţi ai succesului în mediul microeconomic;

         - Analiza poziţiei financiare, performanţei şi riscurilor activităţii agenţilor economici din ramurile de bază ale economiei şi formularea de soluţii în vederea creşterii competitivităţii;

         - Analiza activităţii agenţilor economici în profil teritorial şi identificarea elementelor de impact care pot stimula dezvoltarea economico-socială a comunităţilor locale;

         - Analiza comparativă a situaţiei financiare a firmelor romăneşti în context european şi identificarea posibilităţilor de diminuare a disparităţilor de performanţă şi competitivitate.

         - Analiza echilibrului financiar al întreprinderilor

           

P2. Studierea gestiunii  şi utilizării resurselor din cadrul firmelor:

         - Perfecţionarea metodologiei de analiză a gestiunii resurselor în activitatea agenţilor economici;

         - Analiza gestiunii resurselor tehnico-materiale şi creşterea eficienţei utilizării acestora;

         - Analiza gestiunii resurselor umane şi creşterea eficienţei utilizării acestora;

         - Analiza eficienţei economice a investiţiilor şi căi de creştere a acesteia;

         - Studierea şi analiza utilizării resurselor economice, sociale şi de mediu în manieră integrată conform conceptului de dezvoltare durabilă

           

P.3. Studii privind analiza economico-financiară a instituţiilor publice:

         - Perfecţionarea metodologiei de analiză economico-financiară în instituţiile publice;

         - Analiza poziţiei financiare şi a performanţei economice a instituţiilor publice;

         - Analiza gestiunii resurselor instituţiilor publice;

         - Analiza eficienţei investiţiilor publice şi căi de creştere a acesteia.

         - Cercetări privind analiza şi evaluarea cantitativă a riscurilor în asigurări;

         - Cercetări privind structura portofoliilor asigurătorilor din Romănia şi impactul asupra performanţei financiare a asigurătorilor şi brokerilor de asigurări;

         - Impactul politicii de marketing asupra creşterii profitabilităţii unei bănci

-        Recuperarea creanţelor bugetare la bugelete locale- abordări multidimensionale

 

P4. Perfecţionarea contabilităţii financiare şi de gestiune a entităţilor

         - Dezvoltări şi aprofundări ale culturii manageriale prin sisteme integrate de indicatori de performantă-studiu bazat pe aplicarea Benchmarking-ului;

         - Contabilitatea creativă în contextul unui management performant;

         - Rolul contabilităţii manageriale în redefinirea strategiei;

         - Dezvoltări şi aprofundări privind calculaţia costurilor în IMM-uri;

         - Utilitatea informaţiilor furnizate conducerii  prin intermediul contabilităţii şi controlului de gestiune;

         - Reciclabilitatea materialelor şi impactul asupra costurilor;

         - Componenta nefinanciară a raportărilor financiar-contabile in sectorul public;

         - Evoluţii europene si internaţionale pentru contabilitatea instituţiilor publice. Implicaţii la nivel naţional;

         - Efectele tehnologiei informaţionale asupra informaţiei contabile;

         - Posibilităţi de valorizare a informaţiei contabile in procesul de decizional;

         - Reglementarea contabila naţionala in contextul internaţionalizării. Abordări comparative pe domenii de activitate;

         - Politici, opţiuni şi tratamente contabile privind exploataţiile agricole;

         - Contribuţii teoretice şi practice la calculaţia costurilor;

         - Managementul costurilor şi competitivitatea produselor;

         - Perfecţionarea contabilităţii şi a controlului de gestiune în industria de prelucrare a lemnului în zona Munţilor Apuseni;

         - Managementul performanţei întreprinderii prin informaţia contabilă;

         - Consideraţii privind perspectiva implementării auditului intern în Romănia;

         - Schimbări monetare şi influenţa acestora asupra contabilităţii;

         - Contabilitatea mediului;

         - Contabilitatea managerială a fondurilor structurale;

         - Importanta evaluării si a reevaluării pentru potenţialul informativ al rapoartelor financiare ale entităţilor;

         - Cercetări privind conceptul si modul de aplicare a declaraţiilor  fiscale depuse de entităţi;

         - Consideraţii privind contabilitatea activelor biologice si  prezentarea în situaţiile financiare;

         - Unele aspecte contabile privind alimentaţia publică;

         - Ameliorări ale sistemelor de control de gestiune;

         - Analize în sfera sistemelor informatice de gestiune.

 

P5. Perfecţionarea sistemului financiar-bancar din Romănia:

         - Sisteme şi proceduri de gestiune a riscului bancar în perspectiva aplicării acordului BASEL II. Administrarea riscurilor semnificative bancare;

         - Sisteme şi proceduri de gestiune a riscurilor şi operaţiunilor bancare;

         - Cercetări privind analiza şi evaluarea cantitativă a riscurilor în asigurări;

         - Cercetări privind structura portofoliilor asigurătorilor din Romănia şi impactul asupra performanţei financiare a asigurătorilor şi brokerilor de asigurări;

         - Impactul politicii de marketing asupra creşterii profitabilităţii unei bănci.

-        Analiza profitabilităţii instituţiilor de credit – cercetări teoretice şi studii de caz

 

P6. Perfecţionarea sistemelor de audit intern, control intern şi guvernanţă

         - Cercetări privind relevanţa publicării raportului de audit intern în contextul asigurării unei bune guvernanţe corporativă;

         - Comitetul de audit - element de unitate şi interfaţă în viziunea codurilor de guvernanţă corporativă la nivel European;

         - Studiu privind relaţia audit extern-comitetul de audit -audit intern în contextul reglementărilor la nivelul Uniunii Europene şi al ţărilor constituente; 

         - Modelul de capabilitate al auditului intern la nivelul entităţilor economice;

         - Efectivitatea auditului intern la nivelul entităţilor economice şi performanţa auditului intern la nivelul entităţilor economice;

         - Analiza mediului controlului intern în Romănia la nivelul Societăţilor Comerciale  (metodologiilor şi procedurilor în vederea alinierii la standardele europene şi internaţionale);

         - Guvernanta corporativa la nivelul economiilor emergente;

         - Relaţia dintre nivelul guvernantei si calitatea mediului de afaceri;

         - Studiu privind corelaţia guvernanţă corporativă - performanţă financiară;

         - Analiza efectelor relaţiei dintre nivelul de guvernanţă al ţării şi elementele caracteristice ale mediului de afaceri (protecţia investitorilor, etc.);

         - Complexul motivaţional pentru companiile romăneşti care decid să implementeze recomandările codului de guvernanţă, impactul guvernanţei corporative asupra performanţei lor;

         - Corelaţia dintre performanţa entităţilor care au decis să implementeze recomandările codurilor de guvernanţă corporativă şi contribuţia cantitativă a altor variabile contextuale (economice, politice, sociale, culturale) asupra acestei performanţe.

-        Comunicarea financiară şi non-financiară în raportările integrate în ţările cu economie emergentă

-        Auditul social în contextul guvernanţei corporative: factor al dezvoltării sustenabile

-        - Consideraţii privind implementarea auditului intern în România;

-        Studiu privind evoluţia procesului de audit intern în relaţie cu sistemele interne şi externe, funcţionale ale entiţăţiilor

-        Sistemul auditului financiar în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

-        Auditul statutar în contextul evoluţiei mediului economic actual

-        Standardele Internaţionale de Audit – provocări pentru aplicarea practică

 

            P7. Perfecţionarea managementului agenţilor economici:

         - Strategii manageriale în turism;

         - Contribuţii privind perfecţionarea managementului calităţii serviciilor la pensiunile turistice rurale din Romănia;

         - Cercetarea şi promovarea comportamentelor antreprenoriale ale IMM la nivelul Judeţului Alba privind cunoaşterea şi obţinerea standardelor internaţionale de calitate pentru eficientizarea actului managerial;

         - Strategii manageriale în bănci.

-        Imbunatatirea proceselor  la nivelul organizaţiei

 

P8. Studii privind siguranţa alimentară a consumatorilor:

         - Cercetarea satisfacţiei consumatorului;

         - Cercetări privind asigurarea siguranţei alimentare prin aplicarea normelor internaţionale;

         - Educarea si informarea consumatorilor privind alimentaţia sănătoasă;

         - Contribuţii privind îmbunătăţirea calităţii fluxului alimentar a laptelui si produselor lactate, prin implementarea si dezvoltarea unor noi metode de control;

         - Studiu privind impactul aditivilor din mărfurile alimentare asupra consumatorilor;

         - Metode moderne folosite pentru stabilirea gradului de contaminare a mărfurilor alimentare cu agenţi biotici şi abiotici;

         - Studiu privind prezenta  metalelor in mărfurile alimentare (conserve);

         - Studiu privind impactul coloranţilor alimentari  asupra consumatorilor;

         - Studiu privind recuperarea si valorificare ambalajelor mărfurilor;

         - Tendinţe moderne in etapa de codificare a mărfurilor;

         - Perfecţionarea politicii de marketing a agenţilor economici ;

         - Impactul politicii de marketing asupra creşterii profitabilităţii unei bănci. 

 

P9. Cercetări privind dezvoltarea durabilă a economiei în cadrul Uniunii Europene:

         - Cercetări privind implementarea unor indicatori vizănd performanţele de mediu ale agenţilor economici;

         - Strategii de creştere a performanţei economice a exploataţiilor agricole în viziunea  dezvoltării durabile;

         - Strategii de dezvoltare durabilă a localităţilor;

         - Cercetări privind valorizarea spaţiului rural din Romănia;

         - Realităţi si perspective privind turismul de tineret in Romănia si pe plan european;

         - Cercetări privind echilibrul macroeconomic în economia Romăniei;

         - Investiţiile străine în economia Romăniei integrate în structurile Uniunii Europene;

         - Studiu privind renovarea mediului rural din Munţii Apuseni şi pregătirea acestuia pentru implementarea turismului rural;

         - Analiza disparităţilor în dezvoltarea judeţului Alba;

         - Transferul tehnologic către producătorii agricoli a rezultatelor cercetării ştiinţifice în vederea valorificării raţionale a resurselor naturale şi aplicarea aquisului comunitar în agricultura durabilă;

-        Elaborarea unor produse inovatoare din materiale avansate, folosite in reabilitarea clădirilor de patrimoniu;

         - Producţia şi managementul durabil al resurselor biologice ale solului, pădurilor şi mediilor acvatice.

         - Cercetări privind impactul politicilor din domeniul energiei asupra creşterii economice

         - Studii privind finanţarea sistemului asigurărilor catastrofice şi efectele asupra societăţii;

         - Cercetări privind finanţarea sectorului energiilor regenerabile.

         - Cercetări privind noi strategii şi structuri de guvernanţă pentru a asigura rezilienţa Europei la viitoarele crize, schimbări demografice şi tendinţe de migraţie

-       Soluţii de recuperare şi reconversie a deşeurilor

-       Îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale întreprinderilor prin accesarea de fonduri nerambursabile. 

P10. Cercetări privind evoluţiile sectorului public şi importanţa acestuia în contextul crizei şi recuperării economice

         - Bugetul public şi finanţarea priorităţilor economico-sociale ale statului şi comunităţilor locale;

         - Impactul reglementărilor comunitare asupra finanţelor publice naţionale şi locale;

         - Studii privind mecanismele de alocare a resurselor publice şi efecte asupra bunăstării;

         - Descentralizarea financiară şi impactul acesteia asupra calităţii vieţii;

         - Cercetări privind factorii de influenţă asupra veniturilor fiscale.

 

P11. Cercetări privind perfecţionarea sistemului de măsurare a performanţei la nivelul sectorului public

         - Modelul de capabilitate al auditului intern la nivelul sectorului public (IA-CM) (UE/ţară membră)

         - Efectivitatea auditului intern în Sectorul Public (UE/ţară membră))

         - Performanţa auditului intern la nivelul Sectorului Public (UE/ţară membră)

         - Rolul auditului intern în Guvernanţa din Sectorul Public (UE/ţară membră)

         - Rolul auditului intern în managementul performanţei în sectorul public - o abordare sistemică

         - Analiza mediului controlului public intern în Romănia (metodologiile şi procedurile pentru CPI în vederea alinierii la standardele europene şi internaţionale) Particularităţi ale controlului public intern asupra fondurilor comunitare

         - Identificarea elementelor caracterizante pentru dezvoltarea activităţii de evaluare a funcţiei de audit public intern si de control intern la nivelul sectorului public

           

P12. Cercetări fundamentale în domeniul marketingului:

         - Reputaţia companiei, satisfacţia clienţilor şi loialitatea clienţilor - sensuri posibile ale

legăturilor cauzale;

         - Implicaţii ale teoriei schimbului social (SET) în explicarea comportamentului cumpărătorului;

         - Cantitativ versus calitativ - controverse în designul cercetărilor fundamentale şi aplicative de marketing;

         - Transdisciplinaritate în cercetarea academică (de marketing) - provocări ştiinţifice, instituţionale;

           

P13. Cercetări aplicative în domeniul marketingului

         - Percepţii şi aşteptări ale diferitelor categorii de public faţă de marketingul verd;e

         - Modele de persuadare în marketing - ELM (elaboration likelihood model) versus APE (associative propositional model);

         - Systematic Literature Review - oportunităţi şi dificultăţi de realizare în cercetările de marketing;

         - Transferul de cunoştinţe în cercetările de marketing - modele de socializare;

         -  Responsabilitatea socială a corporaţiilor;

         - Cercetări de marketing în servicii;

         - Marketing agroalimentar.

 

P14. Studii de piaţă în domeniul turismului

         - Identificarea unor profiluri ale consumatorilor turişti care vizitează diferite destinaţii turistice;

         - Identificarea opiniei şi a influenţei autorităţilor publice în dezvoltarea turismului;

         - Marketingul cultural şi promovarea turistică.

            P15. Evoluţii economice în context pandemic

-        Impactul tehnologiilor informaţionale asupra gestiunii entităţilor economice în context pandemic

-        Ajutorul de stat in contextul pendemic

-        Gestiunea resurselor umane în context pandemic

-        Lanţurile de aprovizionare în context pandemic

-        Influenţa COVID asupra activităţii economice derulate de entităţile private

-        Covid 19 şi impactul asupra pieţei financiare