Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Economice
 
Centrul de Cercetări Economice
Structura organizatorică

 

Conducerea  Centrului de Cercetări Economice este asigurată de un Consiliu de conducere format din:

a) Directorul Centrului de Cercetări Economice;

b) Responsabilii colectivelor de cercetare;

Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes: contabilitate, finanţe, marketing, administrarea afacerilor, econometrie.

În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.

 

Atribuţiile Directorului sunt următoarele:

a) asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de conducere;

b) ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere;

c) stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;

d) întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului deconducere şi, după caz, Senatului universităţii;

e) reprezintă Centrul în afara acestuia;

f) în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de către unul din responsabilii colectivelor de cercetare.

 

Atribuţiile responsabililor de colective sunt:

a) iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului de conducere;

b) fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;

c) organizează şi urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare;

d) asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.