Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Economice
 
Centrul de Cercetări Economice
Structura organizatorică

 

     Conducerea Centrului de Cercetări Economice este asigurată de un Consiliu de conducere format din:

     a) Directorul Centrului de Cercetări Economice;

     b) Responsabilii colectivelor de cercetare;

 

     Directorul Centrului este ales prin vot de către membrii Centrului.

     Responsabilii colectivelor de cercetare sunt aleşi de către membrii colectivelor, la propunerea directorului.

     Membrii Consiliului de conducere sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani.

     Alegerea se face cu majoritatea simplă din voturile membrilor.

     Se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes: contabilitate, finanţe, marketing, management, econometrie.

     În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.

 

     Atribuţiile Directorului sunt următoarele:

     a) asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi şi duce la îndeplinire hotărările Consiliului de conducere;

     b) ia decizii în conformitate cu hotărările Consiliului de conducere;

     c) stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;

     d) întocmeşte un raport anual privind activităţile desfăşurate pe care îl prezintă Consiliului de conducere şi, după caz, Senatului universităţii;

     e) reprezintă Centrul în afara acestuia;

     f) în situaţiile în care directorul nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, ele vor fi preluate de către directorul adjunct.

 

     Atribuţiile responsabililor de colective sunt:

     a) iau parte, cu drept de vot, la şedinţele Consiliului de conducere;

     b) fac propuneri de reorganizare a activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia în cadrul colectivului pe care îl conduc;

     c) organizează şi urmăresc activitatea membrilor Colectivului de cercetare;

     d) asigură accesul membrilor colectivului la baza materială şi de documentare în vederea realizării obiectivelor aferente temelor de cercetare.