Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Economice
 
Centrul de Cercetări Economice
Resurse

 

 

Resurse umane

Centrului de Cercetări Economice este format din:

- personal de cercetare: cadre didactice titulare ale Departamentelor Facultăţii de Ştiinţe Economice, cadre didactice titulare ale altor facultăţi ale Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia care desfăşoară activitate didactică la specializările Facultăţii de Ştiinţe Economice, conducătorii de doctorat ai Şcolii doctorale de contabilitate a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, doctoranzi în stagiu ai Şcolii doctorale de contabilitate a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, postdoctoranzi în domeniul economic în cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. De asemenea vor fi atraşi în activitatea de cercetare studenţii de la ciclul universitar de licenţă şi master.

- personal auxiliar: un secretar tehnic

Personalul Centrului de Cercetări Economice trebuie să-şi orienteze activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens membrii trebuie să se implice în mod constant în întreaga activitate a Centrului, să participe activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, să respecte principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului; să nu desfăşoare activităţi care să contravină proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalitatea programelor desfăşurate în cadrul Centrului.

De asemenea, membrii Centrului de Cercetări Economice trebuie să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului acestuia.

 

Resurse materiale

Centrul de Cercetări Economice nu dispune de un spaţiu propriu, astfel că activitatea se desfăşoară în actualele spaţii ale laboratoarelor de contabilitate, ale Laboratorului de administrarea afacerilor şi cele ale colectivelor de specialitate.

Dotările (calculatoare, mobilier, alte echipamente) existente în aceste spaţii vor fi utilizate de Centrul de Cercetări Economice.

 

Resurse financiare

Resursele financiare ale centrului provin din:

- granturi de cercetare;

- contracte de cercetare;

- contracte de proiectare;

- contracte de prestări servicii;

- finanţare din partea Universităţii;

- tipărirea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste şi lucrări în domeniu;

- sponsorizări;

-donaţii.