Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Cercetări Economice
 
Centrul de Cercetări Economice
Resurse

 

     Resurse umane

     La constituirea Centrului personalul este format din:

     - personal de cercetare

     - personal auxiliar (secretar tehnic)

 

     Personalul Centrului de Cercetări Economice trebuie să-şi orienteze activitatea în vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor propuse. În acest sens membrii trebuie să se implice în mod constant în întreaga activitate a Centrului, să participe activ la proiectele în care sunt implicaţi direct, să respecte principiile impuse de gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale şi financiare ale Centrului; să nu desfăşoare activităţi care să contravină proiectelor de cercetare sau să pună în pericol finalitatea programelor desfăşurate în cadrul Centrului.

     De asemenea, membrii Centrului de Cercetări Economice trebuie să contribuie prin conduita proprie, etică şi morală, la sporirea prestigiului acestuia

Distribuţia personalului pe colective de cercetare se prezintă în anexa nr. 3.

 

     Resurse materiale

     Centrul de Cercetări Economice nu dispune de un spaţiu propriu, astfel că activitatea se va desfăşura în actualele spaţii ale Centrului Judeţean de Pregătire şi Perfecţionare Continuă în domeniul Financiar - Contabil (CJPFC), ale Laboratorului de administrarea afacerilor şi ale celui de contabilitate.

Dotările (calculatoare, mobilier, alte echipamente) existente în aceste spaţii vor fi utilizate de Centrul de Cercetări Economice, pănă la efectuarea unor noi dotări.

 

     Resurse financiare

    Resursele financiare ale centrului provin din:

     - granturi de cercetare;

     - contracte de cercetare;

     - contracte de proiectare;

     - contracte de prestări servicii;

     - finanţare din partea Universităţii;

     - tipărirea, editarea şi difuzarea de cărţi, reviste şi lucrări în domeniu;

     - sponsorizări;

     - donaţii.

 

     Gestionarea resurselor financiare atrase va fi realizată de Consiliul de conducere al Centrului şi direcţionate către:

     - dezvoltarea bazei materiale de cercetare;

     - acoperirea cheltuielilor de regie şi funcţionare;

     - acoperirea cheltuielilor de documentare, deplasare, cazare, aferente activităţii de cercetare,

     - stimularea materială a personalului centrului;

     - organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

     - contribuţii la dezvoltarea Universităţii.